Spoločnosti skupiny Energy Group sa rozhodli zapojiť do využívania obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2020 boli na strechu plynovej kotolne Bytového podniku Myjava na Hurbanovej ulici v Myjave umiestnené fotovoltické panely, ktoré sa využívajú na prevádzku kotolne.

V priebehu prvého polroka 2023 inštalovala fotovoltické panely na strechy výmenníkových staníc aj Prvá teplárenská v Holíči a využíva ich v procese dodávky tepla a teplej vody. Na fotovoltické inštalácie na strechy objektov sa už pripravujú v Slovarme. Mali by zabezpečovať dodávku elektriny pre vlastnú spotrebu závodu a zmierňovať dopady vysokej ceny elektrickej energie.

Pracuje sa tiež na príprave ďalších inštalácií na objektoch ďalších spoločností v skupine, pričom sa zohľadňujú viaceré faktory, ako sú napr. technické možnosti umiestnenia, únosnosť striech, umiestnenie nadväzujúcich technológií, vplyv prostredia a rôznych prekážok, využiteľnosť získanej energie, okamžitá spotreba, možnosť jej akumulovania a návratnosť investície.

Slnečná energia je jednou z najčistejších a najdostupnejších foriem obnoviteľnej energie. Na Zem dopadá veľké množstvo slnečného žiarenia, ktoré je možné využiť na výrobu elektriny alebo tepla. V našich zemepisných šírkach dosahuje ročný priemer slnečného žiarenia približne 1100 kWh/m2, to znamená, že na plochu 1 m2 dopadne za rok toľko energie, koľko by spotrebovala priemerná slovenská domácnosť za 3 mesiace.

Potenciál slnečnej energie v súčasnej dobe nie je využitý. Podľa uskutočnených štúdií by bolo možné pokryť významnú časť celkovej spotreby elektriny pomocou fotovoltiky. V aktuálnych podmienkach Slovenska však trochu viazne proces aktualizácie legislatívy pre podporu rozširovania obnoviteľných zdrojov hlavne v oblasti energetických spoločenstiev, ktorá by zjednodušila využívanie a zdieľanie vyrobenej energie, preto je dôležité zohľadniť všetky vstupujúce faktory, aby bola prevádzka takéhoto zdroja naozaj efektívna.