Slovarm

Slovarm vznikla v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava. Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania.

Má významné postavenie na trhoch v strednej a východnej Európe, o čom svedčí vyše 100 zmluvných obchodných partnerov na Slovensku a v Česku, 30 kooperačných partnerov a export do 24 krajín sveta.  Našimi zákazníkmi sú globálne etablované značky, medzi inými napr. spoločnosti Gienger, Wosley, PIPE LIFE, Wavin, VAG Group, NIBE.

Silnou stránkou spoločnosti Slovarm sú dlhoročné skúsenosti odborných pracovníkov a zručnosť výrobného personálu v oblasti výroby armatúr. V kombinácii s unikátnymi technológiami na výrobu a spracovanie mosadze do finálneho produktu tvoria jeden z oporných pilierov nášho know how. 

www.slovarm.sk

Prematlak

PREMATLAK je najväčší slovenský výrobca mechanických prístrojov na meranie tlaku a teploty s pôsobnosťou v strednej a východnej Európe.

Vyvíja, vyrába, predáva a zabezpečuje servis širokého sortimentu tlakomerov, mechanických a elektronických teplomerov, príslušenstva a doplnkov k tlakomerom a teplomerom, snímačov tlaku a teploty a dodáva náhradné diely.

Spoločnosť ponúka služby v oblasti vývoja špeciálnych tlakomerov, zákazkovej výroby špeciálnych vyhotovení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, nadštandardnú záručnú dobu, školenia a semináre o výrobkoch, záručný a pozáručný servis výrobkov, poradenstvo v oblastiach merania tlaku a teploty.

PREMATLAK je dlhodobým a certifikovaným dodávateľom meracej a regulačnej techniky pre spoločnosti SPP Bratislava, Duslo Šaľa, Slovnaft Bratislava, Slovenské Železnice, ENEL – atómová elektráreň Mochovce, RWE, MOL Budapešť, maďarské železnice MAV a i.

www.prematlak.sk

HKS Forte

HKS Forge je významným výrobcom zápustkových výkovkov pre strojársky priemysel v Európe s viac ako 30-ročnou tradíciou výroby v oblasti kutia a jeho podprocesov. Členom skupiny Energy Group sa stala v roku 2003, odkedy prebieha rozsiahlou modernizáciou.

Hlavnou devízou spoločnosti HKS Forge sú bohaté skúsenosti s výrobou výkovkov pre všetky druhy aplikácií v automobilovom, stavebnom, dopravnom a všeobecnom strojárskom priemysle. Našimi zákazníkmi sú významné svetové spoločnosti v 12 krajinách sveta, ako sú napríklad Opel, Toyota, Siemens, Claas, Jos, Saf Holland a i.

www.hksforge.sk

Prvá teplárenská

Spoločnosť vznikla v roku 1998. Jej hlavnými aktivitami sú výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepla, dodávka elektrickej energie a vody. Od roku 2001 rozšírila svoju pôsobnosť na obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov, nebytových priestorov a upratovacie služby.

Ročná distribúcia tepla predstavuje viac ako 90 tis. Gj. K stálym odberateľom tepla patrí v súčasnosti viac ako 3200 bytov. Dodávky tepla zabezpečujeme z vlastných výrobných zariadení alebo prostredníctvom veľkých dodávateľov, ako napr. skupiny ČEZ Česká republika.

V rámci prevádzkovania tepelných zariadení vykonáva Prvá teplárenská a.s., montážnu a servisnú činnosť týchto zariadení kvalifikovanými pracovníkmi s odbornými skúškami.

www.prvateplarenska.sk

Bytový podnik Myjava

Spoločnosť sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom tepla, správou bytových domov, nebytových priestorov a ich prenájmom.

Bytový podnik Myjava prevádzkuje od roku 1993 sústavy tepelných zariadení prostredníctvom 5 plynových kotolní a 6 odovzdávacích staníc. Od roku 2014 vyrába teplo okrem tradičného spôsobu aj kogeneráciou. Svoje aktivity zameriava na zvyšovanie účinnosti tepelných zariadení a efektívne využitie tepla.

V správe Bytového podniku Myjava spol. s r.o. je v súčasnosti 67 bytových domov s 1542 bytmi a nebytovými priestormi v Myjave a 12 domov s 200 bytmi a nebytovými priestormi v Brezovej pod Bradlom.

www.bp-myjava.sk

Aqua Eko

Spoločnosť bola založená v roku 2006. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

AQUA-EKO realizuje výstavbu vodného diela MVE Ružbašská Miľava, ktoré je súčasťou viacerých vodných diel na rieke Poprad. Vodná elektráreň má inštalovanú technológiu výroby elektrickej energie na dvoch Kaplanových turbínach s celkovým max. výkonom do 1 MW pre odberateľa VSD a.s., Košice.

Hydropotenciál rieky na výrobu elektrickej energie je využívaný v rámci programu OZE a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany územia na rieke Poprad.

Súčasťou MVE je moderný rybovod s prvkami na zabezpečenie migrácie rýb v rieke Poprad. Umožňuje rybám plávať proti prúdu v dĺžke 130 m s prevýšením 8 metrov, aby sa spod hate dostali až do vodnej plochy nad MVE.

www.aquaeko.sk

BPS Čečejovce

Bioplynová stanica Čečejovce s celkovým inštalovaným výkonom 999 kW je v prevádzke od roku 2012. Využíva technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou.

Základom pre výrobu bioplynu, ktorý následne premieňame na energie, je kukuričná siláž od našej partnerskej firmy PD Čečejovce. Ročne na tento účel spotrebujeme okolo 14 000 ton siláže.

BSP Čečejovce ročne vyprodukuje 8200 MWh elektrickej energie. Vedľajšími produktmi sú teplo, ktoré využívame na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a sušenie plodín. Zvyšok fermentačného procesu z výroby bioplynu – digestát, používame na hnojenie poľnohospodárskej pôdy.

www.bpscecejovce.sk

PD Čečejovce

PD Čečejovce obhospodaruje 1820 ha pôdy, z toho 55 ha je využívaných ako pastviny. Venujeme sa pestovaniu predvšetkým pšenice, kukurice, slnečnice a lucerny.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka. Chováme najmä holsteinský čiernostrakatý dobytok s mliečnou úžitkovosťou v počte 600 ks.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka, ktoré je možné spolu s čerstvým hovädzím mäsom z nášho bitúnku zakúpiť v našej firemnej predajni.

www.pdcecejovce.sk

PD Bohdanovce

PD Bohdanovce obhospodaruje 1068 ha pôdy, z toho 275 ha je využívaných ako pastviny. Na 793 ha sa venujeme pestovaniu predovšetkým pšenice, jačmeňa, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie mlieka v počte 237 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdbohdanovce.sk

PD Nižný Lanec

PD Nižný Lánec obhospodaruje 563 ha pôdy, z toho 51 ha je využívaných ako pastviny. Venuje sa pestovaniu predovšetkým pšenice, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie v počte 400 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdniznylanec.sk

PD Močidlany

Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidľany sa nachádza v okrese Skalica. V súčasnosti obhospodaruje 1015,54 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 996,40 ha tvorí orná pôda a 19,14 ha tvoria trvalé trávnaté porasty.

V štruktúre rastlinnej výroby PD sú zastúpené obilniny, repka olejná, krmoviny, kukurica na zrno a siláž. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka a výkrm hovädzieho dobytka, plemeno Limousine.

Prioritou poľnohospodárskeho družstva je dopestovanie kvalitných a zdravých surovín, zabezpečenie kŕmneho fondu pre živočíšnu výrobu a vysoká kvalita mäsa v živočíšnom chove.

pdpopudinskemocidlany.sk

Hotel sv. Ludmila

Hotel je situovaný v tichom prostredí lesoparku, neďaleko historického centra mesta Skalica. Portfóliom svojich služieb sa orientuje na náročného zákazníka.

Priamo v hoteli sa nachádza moderné wellness centrum, obľúbená hotelová reštaurácia a starobylá vínna pivnica. Celkova kapacita hotela je 42 jednolôžkových a dvojlôžkových izieb, 3 luxusné apartmány a 1 izba s bezbariérovým riešením.

Hotel Sv. Ludmila disponuje plne vybavenou kongresovou sálou s kapacitou až 130 miest. Je tiež vyhľadávaným miestom pre usporiadanie eventov, svadieb a osláv.

www.hotelsvataludmila.sk

Energy Group

Diverzifikovaná
skupina samostatných
výrobných
a nevýrobných spoločností.

Spoločnosť Energy Group a.s., vznikla v roku 1993. Je zastrešujúcou spoločnosťou niekoľkých samostatných výrobných a nevýrobných spoločností vo vlastníctve slovenských akcionárov.

Všetky spoločnosti v skupine majú v odvetví svojej pôsobnosti dlhodobú tradíciu. Cieľom Energy Group je ich stabilizácia, modernizácia, zabezpečenie ich konkurencieschopnosti a udržateľnosti.

História spoločnosti

1993

Vznik Energy Group

1993 prvé podnikateľské aktivity smerujúce k vytvoreniu Energy Group.

2000

Založenie spoločnosti SLOVARM

Energy Group prevzala časť výrobného programu Slovenskej armatúrky Myjava.

2003

HKS Forge členom skupiny

Energy Group vstúpila do trnavskej kováčne s 30-ročnou tradíciou výroby zápustkových výkovkov.

2007

Hotel sv. Ludmila****

Akvizíciou hotela v Skalici rozšírila skupina svoje aktivity o hotelové a kongresové služby.

2015

Baňa Dolina končí

Ukončenie ťažby hnedého uhlia zvyškových otvorených zásob v Bani Dolina vo Veľkom Krtíši.

2015

Firemná predajňa v Čečejovciach

PD Čečejovce predáva vlastné mliečne výrobky v novej firemnej predajni.

2015

Predaj Bane Čáry

Energy Group odpredala 100 % akcií spoločnosti Baňa Čáry Hornonitrianskym baniam Prievidza a.s.

2016

Meracia technika z Manomeru

Od decembra je výrobca tlakomerov z Častkoviec členom Energy Group.

2016

SAM Holding je SLOVPLAST

Akvizíciou výrobcu plastových odliatkov a sanity Energy Group skompletizovala portfólio produktov myjavskej armatúrky.

2017

Manomer sa zlúčil s Prematlakom

Zlúčená spoločnosť pokračuje vo výrobe v Častkovicach pod názvom Prematlak.

2017

PD Popudinské Močidľany v EG

K trom existujúcim PD v skupine pribudlo ďalšie. Agro segment posilní PD Popudinské Močidľany.

2020

SLOVARM sa zlúčil so SLOVPLASTOM

Dňa 1. januára 2020 prišlo k zlúčeniu firiem Slovplast a Slovarm. Spoločnosti naďalej pôsobia pod spoločným názvom Slovarm a.s., ako výrobca armatúr a sanity.

2023

Zlúčenie družstiev

PD Nižný Lánec sa zlúčil s PD Čečejovce

Predstavenstvo

Ing. Milan Špak
Predseda predstavenstva

Peter Špak
Člen predstavenstva

Juraj Jandl
Člen predstavenstva

Dozorná rada

PhDr. Svetlana Schäferová
Člen rady

Zdenka Smolinská
Člen rady

Ing. Štefan Vystavel
Člen rady

Firemný časopis EG 1 / 2024

15. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2023

15. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2023

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2023

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2023

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2022

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2022

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2022

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2022

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2021

30. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2021

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2021

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2021

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2020

30. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2020

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2020

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2020

17. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2019

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2019

27. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2019

28. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2019

31. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 25 rokov / 2018

30. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2018

17. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2018

27. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2018

27. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 4 / 2017

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2017

30. September

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2017

30. Jún

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2017

30. Marec

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 3 / 2016

19. December

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 2 / 2016

3. November

Stiahnuť PDF

Firemný časopis EG 1 / 2016

17. Jún

Stiahnuť PDF

Naši partneri

Skupina Energy Group je už viac ako 25 rokov spoľahlivým partnerom významných spoločností:


Podporujeme

Aj v roku 2023 podporila Energy Group prostredníctvom svojich spoločností SLOVARM a BP MYJAVA činnosť neziskových organizácií z Myjavy

Aj v roku 2023 podporila Energy Group prostredníctvom svojich spoločností SLOVARM a BP MYJAVA činnosť neziskových organizácií z Myjavy

21. 12. 2023

Dňa 8.12.2023 sa konalo v prezentačných priestoroch obchodníckeho centra a historického múzea spoločnosti SLOVARM odovzdávanie finančných darov pre neziskové organizácie od spoločností SLOVARM a Bytový podnik Myjava.

Prečítať viac   Zdielať

V roku 2022 pomohla Podporná asociácia EG 25 kolegom

V roku 2022 pomohla Podporná asociácia EG 25 kolegom

1. 2. 2023

Podporná asociácia EG v roku 2022 podporila 25 spolupracovníkov a ich rodiny. Na pomoc bola vyzberaná celková suma 16 238 EUR.

Prečítať viac   Zdielať